Loading...
Voorwaarden2017-01-24T00:18:22+00:00

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Werners Advocaten en Mediators

  1.  Werners Advocaten is een maatschap en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32074757.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Werners Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
  3. De aansprakelijkheid van Werners Advocaten, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet als werknemer), wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Werners Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
  4. Werners Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Werners Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  5. Werners Advocaten behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
  6. Declaraties van Werners Advocaten zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het onvoldane deel van het factuurbedrag.
  7. De rechtsverhouding tussen Werners Advocaten en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
  8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Werners Advocaten kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  9. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Werners Advocaten maar ook ten behoeve van diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet als werknemer).
  10. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Werners Advocaten, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig de Kantoorklachtenregeling van Werners Advocaten.